Skip links

Privacyverklaring

Wouter Tolkamp respecteert de privacy van haar contactpersonen en bezoekers van de website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Wouter Tolkamp, gevestigd te Utrecht met Kvk-nummer: 68195184.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door Wouter Tolkamp. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

– Naam
– E-mailadres(sen)

Wij delen deze gegevens alleen met de organisatie die het mogelijk maakt om deze nieuwsbrief te verzenden. Dat is in dit geval Mailpoet. Zij gebruiken deze data niet voor andere doeleinden dan om de nieuwsbrief te verzenden. U kunt de privacyverklaring van Mailpoet hier inzien (in het Engels). Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen en worden niet gebruikt voor andere commerciële doeleinden dan die van Wouter Tolkamp.

Artikel 3 – Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
– Het onderhouden van relaties met u
– Het doen van aanbiedingen
– Het doen van mededelingen via de mails en/of nieuwsbrieven

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een beveiligd (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van de eigen persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@woutertolkamp.nl.
Indien een verzoek daartoe afkomstig is van een e-mailadres dat niet bij ons bekend is, dient dit verzoek te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u toestemming heeft gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen. Indien u deze, en daarmee de nieuwsbrief, niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@woutertolkamp.nl met daarin het verzoek om uw gegevens te verwijderen. Of u maakt gebruik van de link in de nieuwsbrief om u af te melden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden door derden of door partners van de verantwoordelijke.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot Wouter Tolkamp via het mail adres: info@woutertolkamp.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 13 maart 2019 tot nader order.

– T:
06-1919 9011